Fehér NORBERT egyéni vállalkozó

általános szerződési feltételei:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fehér Norbert egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozás), és a vásárlást kezdeményező fél (a továbbiakban: Vevő; Vállalkozás és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza a közöttük létrejött adásvételi szerződéssel összefüggésben.

 1. A Vállalkozás adatai:

Név: Fehér Norbert egyéni vállalkozó

Székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 55-57.

Levelezési címe: u.a.

Üzlet, telephely címe: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 55-57.

Adószám: 69644469-2-41

Képviselő: Fehér Norbert

Telefonszám: +36 1 332-0117

Mobiltelefon: +36 20 351 4878

E-mail: sofadreamshu@gmail.com

Honlap: www.sofadreams.hu

Bankszámlaszám: 12011351 01721384 00100009 (Raiffeisen Bank)

 1. Vonatkozó jogszabályok:

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);

– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

– 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

– 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

– 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

 1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása:

A Vállalkozás és a Vevő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó (és fent említett) kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vevő az adásvételi szerződés megkötése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor a jelen ÁSZF átvételével és annak átvételét igazoló aláírásával elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, mellyel az ÁSZF maradéktalanul a Felek között létrejövő szerződés részét képezi.

Jelen ÁSZF-től történő bármely eltérés csak a Vállalkozás és Vevő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes, a módosítás a számlán vagy az azt helyettesítő bizonylaton nem lehetséges.

Jelen ÁSZF kiterjed minden a Vállalkozás által forgalmazott árucikkre és termékre (a továbbiakban együttesen Áru vagy Áruk).

Ha a jelen ÁSZF valamely pontja érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti az ÁSZF további pontjainak érvényességét, ezen érvénytelen rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Jelen ÁSZF a Vállalkozás által kibocsátott újabb ÁSZF hatályba lépéséig marad érvényben. Az új ÁSZF annak kihirdetéstől számított 30 nap elteltével lép életbe. Jelen ÁSZF egy-egy példányát a Vállalkozás az értékesítésre nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire.

Amennyiben a Felek között egyedi szerződés jött létre úgy jelen ÁSZF feltételek a megkötött szerződésben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.

 1. Az Áru és annak megrendelése:

A Vállalkozás nem saját maga által gyártott új termékeket kínál eladásra. A Vállalkozás a Sofa Dreams márkanevű bútorok kizárólagos magyarországi forgalmazója, mely bútorokat a PMR Handelsgesellschaft mbH (Fennstrasse 1, 12439 Berlin, Németország) gyártja.

A Vevő a Vállalkozás telephelyén, vagy e-mailben jogosult az általa kiválasztott Árut a típus és szövet, továbbá az általa igényelt egyedi specifikációk megjelölésével megrendelni, mely megrendelés leadásával az adásvételi szerződés a Vállalkozás és a Vevő között létrejön. A Vevő az általa megrendelt Áru árának 50%-át (melyből 40% foglaló és 60% vételárelőleg) a rendelés leadásakor köteles a Vállalkozás részére készpénzben vagy banki átutalással megfizetni. A vételár 50%-ának kifizetését, illetve annak a Vállalkozás bankszámlájára történő beérkezését követően a Vevő által leadott megrendelést a Vállalkozás továbbítja a németországi gyártó részére, ahol a megrendelés beérkezését követően elkezdődik az Áru legyártása. A Vevő a megrendelés leadását követően legkésőbb a 4. napon jogosult a megrendelést írásban módosítani, illetve a vásárlástól írásban elállni. Ezen határidőben bejelentett elállás esetén a Vevő részére a megrendelés leadásakor az Áru vételárából átadott 50% teljes egészében visszajár. Amennyiben a Vevő a megrendelés leadásától számított 4. napon túl jelenti be elállását, úgy a megrendelés leadásakor az Áru vételárából átadott 50%-nak a 40%-át, mint foglalót elveszíti.

A Vállalkozás a megrendelt Árut a megrendelés leadásától számított 8-12 héten belül adja át a Vevő részére. Ha ez a szállítás időtartama a Vállalkozás hibájából eredően a lejártát követő további 3 héttel meghosszabbodik, úgy a Vevő az Áru vételárából 5% mértékű kedvezményre jogosult.

A Vevő által a megrendelés leadásakor fizetendő összegek nem tartalmazzák az Árunak a Vevő részére történő házhozszállítási díját, továbbá az Áru összeszerelésének díját, melyeket a Vállalkozás és a Vevő minden esetben egyedileg tárgyalnak meg egymással, figyelembe véve az Áru rendeltetésének helyét és annak összeszerelésének munkaigényességét.

 1. Árak:

A Vevő az Áruknak a Vállalkozás által a megrendelés leadásának, azaz az adásvételi szerződés megkötésének napján kikötött árát köteles megfizetni. A Vállalkozás fenntartja az árváltoztatás jogát.

 1. Az Áruk átvétele:

A Vállalkozás az Árukat az átadás-átvételekor darab szerint adja át Vevő részére. Vevő az Árukat mennyiségi szempontból az átadás-átvételkor köteles átvenni és ellenőrizni.

Amennyiben a Vevő az átadás-átvétel során az áru mennyiségével (darabszámával), valamint annak csomagolásával kapcsolatban nem jelentett be kifogást, illetve reklamációt, ez esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támaszthat igényt A Vállalkozással szemben.

Amennyiben tehát a Vevő az átvett Áruk mennyiségével (darabszámával), csomagolásával kapcsolatosan kifogást kíván bejelenteni, úgy azt az átadás-átvételkor köteles megtenni.

A Vevő az Árut választása szerint átveheti a Vállalkozás raktárában, mely esetben maga köteles gondoskodni annak elszállításáról és összeszereléséről. A Vevő kérheti azonban a Vállalkozástól az Áru házhozszállítását és annak összeszerelését, mely esetben az Áru vételárán és a 20.000,- Ft összegű szállítási díjon felül (6. pont) köteles kifizetni a házhozszállítás és az összeszerelés díját.

A Vevő bármely esetben kizárólag akkor jogosult az Áru átvételére, ha annak teljes vételárát, a 20.000,- Ft összegű szállítási díjat, továbbá amennyiben szállítást és összeszerelést is kért, úgy a házhozszállítási és az összeszerelési díjat kifizette a Vállalkozás részére.

 1. Kárveszély átszállása:

A kárveszély az Áru Vevőnek történő átadásakor száll át Vevőre, mely történhet a szerződéskötés helyén, azaz a Vállalkozás telephelyén, fióktelepén vagy raktárán, illetve házhozszállítás esetén történhet a Vevő által megjelölt rendeltetési helyen.

Amennyiben a Vevő nem igényel házhozszállítást, úgy a Vevő kárveszélyviselése kiterjed az Áru átadását követően a szállítójárműbe történő be-, illetve kirakodás vagy a szállítás során bekövetkező bármely kárra is attól függetlenül, hogy a szállítójárművet a Vevő maga állítja ki, vagy fuvarozó közreműködését veszi igénybe.

Amennyiben a Vevő az Áru házhozszállítását és annak összeszerelését kéri, úgy a kárveszély az Árunak a Vevő által megjelölt rendeltetési helyén történő összeszereléssel száll át a Vevőre.

 1. Szavatosság, jótállás:

A Vállalkozás az általa értékesített Áru hibás teljesítés, vagy a megadott határidőn belüli meghibásodás esetén kellék- és termékszavatosságot, 10.000 forintos érték felett pedig 24, azaz huszonnégy hónapos kötelező jótállást (garanciát) biztosít a fogyasztó részére a Ptk., a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet előírásai szerint. (A fogyasztó kizárólag olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A vállalkozás – azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy – nem minősül fogyasztónak.)

Kellékszavatosság:

A Vevő a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére saját maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül a Vállalkozással közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vevő a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

A termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vevő termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2, azaz két éven belül érvényesíthet. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vevő termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni.

Jótállás:

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok vonatkozásában, 10.000,- Ft eladási ár felett a Vállalkozás jótállásra köteles.

A Vevő – választása szerint – az alábbi szavatossági jogokat élhet: kijavítást, kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a jótállásra kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A jótállási idő kezdete a termék átvételének a napja, termékszavatosság esetén a forgalomba hozatal napja.

Nem vonatkozik a jótállási kötelezettség

– a természetes elhasználódásból eredő kopásra;

– a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra (pl. hanyagságból bekövetkező törés, megrongálódás, stb.);

– a használati utasításban foglaltak be nem tartásából eredő hibákra;

– harmadik fél által javított, átalakított termékekre vagy szakszerűtlen kezelésből adódó problémákra;

– arra az esetre, ha a vásárló előzetesen tájékoztatást kapott a termék hibájáról vagy tudnia kellett erről (pl. sérülés, szépséghiba miatt engedményes áron értékesített értékcsökkent termék);

– egyéb, a garanciális feltételek alá nem eső problémákra;

Amennyiben a jótállási igény a fent meghatározott okok miatt nem érvényesíthető, ennek kapcsán a Vállalkozás semmilyen költséget nem vállal át vagy térít meg.

Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A fogyasztó az Árukkal vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 20 351 4878

Internet cím: www.sofadreams.hu

E-mail: sofadreamshu@gmail.com

A Vevő szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással azon a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek, az Áruknak a Vevők részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás a lehetőségekhez képest köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vállalkozás ugyancsak köteles jegyzőkönyvet felvenni és köteles azt a Vevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi ügyszámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,

 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi ügyszáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Vállalkozás és a Vevő közötti fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, melyek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető Testület előtti eljárás:

Amennyiben a Vevő fogyasztói panasza elutasításra kerül, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő a Vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vevő erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vevő kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes.

A Vállalkozást a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a Békéltető Testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a Békéltető Testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a Vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a Vevő vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vállalkozást terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Békéltető Testület eljárása a Vevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 • a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 • a Vevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 • a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését;

 • a Vevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

 • a testület döntésére irányuló indítványt,

 • a Vevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A területileg illetékes Békéltető Testületekről itt: http://www.bekeltetes.hu, a Békéltető Testületek elérhetőségeiről pedig bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Bírósági eljárás:

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Adatkezelés, adatvédelem:

A Vállalkozás adatkezelési tájékoztatója a jelen ÁSZF mellékletét képezi. A jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és egyben elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen, Budapesten, 2021. május 26. napján kelt 3 (azaz három) nyomtatott oldalon 10 (azaz tíz) pontból álló nyomtatott ÁSZF-et annak elolvasása után aláírásommal jóváhagyólag elfogadom, egyúttal kijelentem, hogy annak egy példányát átvettem.

__________________________ ___________________________

Vevő aláírása Dátum